การส่งผ่านเชิงควอนตัมในรอยต่อนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของแกรฟีนสองชั้นและซิลิซีน