วัสดุควอนตัมที่เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ