ฟิสิกส์ของอิเล็กตรอนในแกรฟีนที่สังเคราะห์บนโบรอนไนไตรด์โครงสร้างแบบหกเหลี่ยม และการประยุกต์สร้างอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์