การขนส่งเชิงควอนตัมและสถานะยึดเหนี่ยวมาจอรานาในตัวนำยวดยิ่งเชิงทอพอโลยีสองมิติ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)