การส่งผ่านเชิงควอนตัมแม่เหล็กเทียมในโครงสร้างนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของแกรฟีนมีช่องว่างพลังงาน

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Perfect spin-valley filter controlled by electric field in ferromagnetic silicene", Journal of Applied Physics, ปีที่ 115, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014, หน้า 023706-1-023706-6