Person Image

  Education

  • วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 4 12 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การขยายกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคสำหรับเด็กเล็กสู่โรงงานผลิต (กลุ่ม 11) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 ผลของอุณหภูมิในกระบวนการเอกซ์ทรูชันและ เทคนิคในการทำให้พองที่ ส่งผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และ ลักษณะทางกายภาพของขนมขบเคี้ยว รุ่นที่ 3 จากมันเทศสีม่วงและดอกอัญชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหากลิ่นถั่วในผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสแนคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีต่อค่าพลังงานกลจำเพาะของการผลิตขนมอบกรอบจากเห็ดด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 10 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมหมูแผ่นกรอบเจเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2013 สภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สาม (สแนคเพลเลท) ในการใช้ประโยชน์จากปลายข้าวด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 พาสต้าสุขภาพจากถั่วโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษากระบวนการผลิตคอร์นเฟลคโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ซุปสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวโพดสีม่วงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2012 การดัดแปลงโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 3 7 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จาก OKARA ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คข้าว (Rice snack) จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยแพทชั่นฟู้ดจำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พองกรอบเพื่อใช้ประโยชน์เศษเหลือจากกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเส้นบะหมี่แห้งโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บาลานซ์คอร์ป จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ผลิตภัณฑ์โปรตีนสติ๊กรสชาติไทยแท้พร้อมบริโภคสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยกระบวนเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณธรรมนุญ แก้วเตชะ) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนถั่วเทพ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงเสริมไข่ขาวผงด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายพิสุทธิ์ ถนอมทรัพย์) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(คุณวิวัฒน์ ซำประชา วิสาหกิจชุมชนถัวเทพ) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งจากข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีเอส อินเตอร์ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด BS Interfoodsproducts Co., Ltd 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่ง (กลุ่มที่ 21) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวสำหรับเสริมพัฒนาการด้านการหยิบจับของเด็กเล็กโดยกระบวนการเอกซ์ทรูซัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มชนิดชงดื่มจากข้าว หัวหน้าโครงการ บจก. อาภาการเกษตร 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเชิงสร้างสรรค์จากผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ ทรูชันสู๋กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และผู้รักสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเสริมสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองโดยใช้เครื่อง Collet extruder หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายจักรพันธ์ สอนใจ) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมแป้งรำข้าวสกัดไขมันจากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูซันด้วยวิธีฟื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายวีระ วชิระขจรชัย) 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวจิตกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เครื่อง Collet Extruder หัวหน้าโครงการ บริษัท ดาริชกรีน จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีกายภาพของโจ๊กต้นแบบและโจ๊กที่ผลิตจากข้าวที่แตกต่างจากผู้จัดหาวัตถุดิบและคุณลักษณะโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2014 ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงด้วยเนื้อไก่ชนิดพองกรอบจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดสุกพองทันที (Direct Expansion) หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอรุณี เพียรทวีรัชต์) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวในระบบเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณจักรพันธ์ สอนใจ) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแนคแผ่นจากโปรตีนถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอิศเรศ วงศ์สิงห์) 0 0 0 0
  2013 การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป ชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0