การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวในระบบเอกซ์ทรูชัน

  • บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์