การพัฒนากระบวนการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองโดยใช้เครื่อง Collet extruder

  • ผู้ประกอบการ (นายจักรพันธ์ สอนใจ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี