การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดสุกพองทันที (Direct Expansion)

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอรุณี เพียรทวีรัชต์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์