การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแนคแผ่นจากโปรตีนถั่วเหลือง

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอิศเรศ วงศ์สิงห์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์