Person Image

  Education

  • D.Sc.(Biotechnology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2552
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 1 0 0
  2024 การประยุกต์เทคนิคอัดแพร่สุญญากาศผลักโมเลกุลสารจิบเบอเรลลิกเข้าสู่เมล็ดธัญพืชเพื่อลดระยะเวลากระบวนการผลิตมอลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาเบียร์ข้าวไร้แอลกอฮอล์ที่มีสมบัติพรีไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 พัฒนานวัตกรรมที่ใช้แวคคัมอินฟิวชันช่วยในกระบวนการผลิตส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มที่มีคุณค่าเชิงหน้าที่/โภชนาการ/กลิ่นรส หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเครื่องดื่มฟังก์ชั่นทางเลือกใหม่จากผลไม้ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อควบคุมระดับแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ไร้แอลกอฮอล์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2011 การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 3 0 0
  2023 การยกระดับความปลอดภัยของการผลิตผักกาดดองด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์และการอัดแพร่สุญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การสร้างอัตลักษณ์ผักกาดดองด้วยโพรไบโอติกส์ เทคโนโลยีอัดแพร่สุญญากาศ และเทคโนโลยีโอมิกซ์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกลิ่นหอมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในไวน์มัลเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกเชื้อยีสต์ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการผลิตเบียร์ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเสริม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การเสิรมโปรตีนในเบียร์ข้าวจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตไวน์ลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การเคลือบผักและผลไม้ด้วยเซอีนโปรตีนขนาดนาโนเมตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากข้าวมอลต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 9 3 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องดื่มซินไบโอติกผงจากข้าวมอลท์ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีของระบบ granular activatied carbon (GAC) ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2016 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย Erasmus+ (EU) 4 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของเจลล้างมือที่ผลิตจากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) ต่อการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาศักยภาพการขนส่งและการตลาดผักอินทรีย์ ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0