การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.โชคชัย วนภู, "การเพิ่มสารประกอบไนโตรเจนในเวิร์ทด้วยการใช้เอนไซม์ทางการค้าและการปรับกระบวนการต้มสกัด", International Journal of Bioscience Biochemistry and Bioinformatics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 404-407
2012 exArtit Kongkaew, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exChokchai Wanapu, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเวิร์ดจากข้าวมอลท์โดยใช้เอนไซม์และบาร์เลย์มอลท์", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 42, พฤษภาคม 2012, หน้า 9941-9949
2011 inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exChokchai Wanapu, "Optimization of Malting Conditions for Two Black Rice Varieties, Black Non-Waxy Rice and Black Waxy Rice (Oryza sativa L. Indica)", Journal Institute of Brewing, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 39-46