การศึกษาศักยภาพการขนส่งและการตลาดผักอินทรีย์ ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก