Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 39 56 0 0
  2019 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ความรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 การสร้างจุดเด่นในภาพของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการเรียนรู้การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2018 อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อความหลากหลายชนิด และปริมาณของสัตว์หน้าดิน บริเวณป่าชายเลนด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 2 0 0
  2018 กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยบ่อผึ่งต่อการเพิ่มพูนสารประกอบอินทรีย์ละลายน้ำที่นำไปสู่ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในระบบนิเวศป่าโกงกางเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 แคลเซียมซิลิเกตในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากน้ำเสียที่บำบัดแล้ว และจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 รูปแบบสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่างการก่อสร้าง) ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของปูแสม Sesarma versicolor และ S. mederi ในป่าชายเลนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการจัดการทรัพยากรปูแสมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณชายฝั่ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสำหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ องค์การจัดการน้ำเสีย 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานโครงการรักษ์...นิเวศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2013 การจัดการระบบลุ่มน้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 6 8 0 0
  2013 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
  2013 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2013 ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2012 สมรรถนะการฟอกตัวเองของแม่น้ำท่าจีนในการรองรับน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมหลังไหลเข้ากรุงเทพมหานคร ของวิกฤตน้ำท่วมภาคกลาง ปี 2554 เพื่อไหลลงอ่าวไทยอย่างปลอดภัย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2012 การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2012 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2012 การย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านท่อลำเลียง HPDE เป็นระยะทาง 18.5 กม.มายังระบบบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทภูเทพ จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2009 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 16 19 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด 1 6 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 13 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 4 2 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 2 0 0
  2007 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2006 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0