ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ