รูปแบบสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ