การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่างการก่อสร้าง) ประจำปี 2559