อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของปูแสม Sesarma versicolor และ S. mederi ในป่าชายเลนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการจัดการทรัพยากรปูแสมในพื้นที่อย่างยั่งยืน