Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • Ph.D. (Recreation, Park, and Tourism Sciences), Texas A&M University, USA, 2553

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2019 การประเมินความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การติดตามความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2019 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province หัวหน้าโครงการ United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2019 Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 1 1 0 0
2019 Landscape and Facility Design For Wildlife-based Ecotourism in the Huai Kha Khang Buffer Zone,Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้และการรับรู้ความแออัดของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 4 0 0
2018 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การติดตามความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 9 13 0 0
2017 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) 0 2 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2017 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2017 การพัฒนาองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2015 การศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราของชุมชนท้องถิ่นในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 กลไกการแยกแยะการก่อตัวของสังคมไม้ต้นที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง เส้นรุ้งในเขตร้อนของภูมิภาคอินโดจีน ผู้ประสานงาน Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 0 0 0 0
2015 การศึกษาศักยภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวเพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ต้นแบบและผลตอบแทนในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2014 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2014 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเที่ยว ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมพืชและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 การประเมินการสูญเสียดิน และการเกิดตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้มข้น กรณีศึกษาตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2011 พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 5 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)