การประเมินความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์