โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้และการรับรู้ความแออัดของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรนันท์ นิสัยหาญ, "การรับรู้ความแออัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 29-56
2019 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรนันท์ นิสัยหาญ, exเนรมิต สงแสง, "ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพและระดับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 4-25
Publish Year National Conference 2
2019 exปณิตา ปัญโญ, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและระดับการใช้ประโยชน์ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
2019 exจารุวรรณ ศรีแก้ว, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ำบางประการในพื้นที่สระธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย