Journal

Article
การรับรู้ความแออัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่
Journal
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (ISSN: 22869018)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
29-56
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-