โครงการศึกษาพลวัตสังคมพืชป่าเขตร้อนในประเทศไทยจากแปลงถาวรขนาดใหญ่