โครงการวิจัยการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพื้นที่แปลงตัวอย่างถาวรในป่าเขตร้อนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStuart J. Davies, "ForestGEO: Understanding forest diversity and dynamics through a global observatory network", Biological Conservation, ปีที่ 253, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 108907-1-24