การกำหนดกรอบวิจัยการบริหารจัดการมรดกทางธรรมชาติในบริบทของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (โครงการวิจัยย่อย)