แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exวารุณี กันทากาศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 28, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 24-36
2018 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exวารุณี กันทากาศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคิด เรืองเรื่อ, "โปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 153-163
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exนางสาววารุณี กันทากาศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุคิด เรืองเรื่อ, "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", งานนิทรรศการด้านการวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย