Person Image

  Education

  • ปร.ด. (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 50 34 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดเมทาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 ความหลากหลายทางชีวภาพและการติดตามคุณภาพน้ำทางชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 21 2 0 0
  2017 ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2016 ชนิดของ Tetrahymena ที่เป็นปรสิตในปลาหางนกยูง และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเพื่อลดปริมาณ Tetrahymena ในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / โครงการความหลากหลายของปรสิตในปลาบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 7 0 0
  2014 การศึกษาปรสิตวงศ์ Cymothoidae จากปลาทะเลในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (หน่วยวิจัยย่อยปรสิตวิทยา) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาปรสิตระยะตัวอ่อนกลุ่ม Gnathiid จากปลาทะเลในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (หน่วยวิจัยย่อยปรสิตวิทยา) 2 0 0 0
  2014 ปรสิตในปลากดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (หน่วยวิจัยย่อยปรสิตวิทยา) 0 0 0 0
  2013 ปรสิตที่พบในปลาช่อนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 ปรสิตที่พบในปลาอันดับ Perciformes บางชนิดจากฟาร์มเลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus W120 และการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันโรค motile aeromonas disease ในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 ความหลากหลายของชนิดปรสิตในปลาจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 อุปนิสัยการกินอาหาร และปรสิตที่พบของปลาผิวน้ำที่จับได้ด้วยเครื่องเบ็ดราวปลาผิวน้ำบริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มก. 2 0 0 0
  2008 การแพร่กระจายของปรสิตที่พบในปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
  2008 ชีววิทยาประมงของปลาทูน่าท้องแถบ, Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758), บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปรสิต และจุลินทรีย์จากปลาทะเลในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 3 0 0
  2007 การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การใช้ Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2006 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
  2005 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวางเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 8 23 0 0
  2012 การประเมินผลการใช้สาร DuPont? Virkon? Aquatic ในการลดการเกิดโรค Vibriosis ในกุ้งขาวแวนนาไม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท DuPont 0 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โพรไบโอติก และกรดอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Novozymes Biological, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 0 2 0 0
  2011 การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Novozymes Biological, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 3 0 0
  2011 การประเมินประสิทธิภาพของสาร Isoeugenol เพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 0 2 0 0
  2011 ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิสเคม แอคลีคัลเจอร์รัล จำกัด 0 2 0 0
  2011 Effect of Activate DA on growth, survival and population of Vibro harveyi in rearing of white shrimp (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนวัส อินเตอร์เนชั่ลแนล (ประเทศไทย) จำกัด 0 2 0 0
  2011 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 6 0 0
  2011 การศึกษาโรคขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 ผลระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และพีเอช ต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต การรอดตาย ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2005 ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2004 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2003 ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0