การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Application of probiotic bacteria for controlling pathogenic bacteria in fairy shrimp Branchinella thailandensis culture", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 187-196
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ, "First report of microsporidiosis in fairy shrimp Branchinella thailandensis (Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002)", Aquaculture, ปีที่ 289, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2009, หน้า 185-190
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ, "DISEASES AND PARASITES ON CULTURED FAIRY SHRIMPS, Branchinella thailandensis AND Streptocephalus sirindhornae", ASIAN PACIFIC AQUACULTURE 2009, 3 - 6 พฤศจิกายน 2009, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย