การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus W120 และการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันโรค motile aeromonas disease ในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus)

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exSupranee Pungpang, "IN VITRO SELECTION OF SPORE FORMING BACTERIA FOR CONTROL MOTILE AEROMONAS DISEASE IN HYBRID CATFISH (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus)", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน