การแพร่กระจายของปรสิตที่พบในปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจชนิดของโมโนจีนที่พบในปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี", วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 17-27
Publish Year National Conference 1
2009 exArunothai Kumnerdphol, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009