ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวางเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "POTENTIAL APPLICATION OF EXTRACTS FROM INDIAN ALMOND (Terminalia catappa Linn.) LEAVES IN SIAMESE FIGHTING FISH (Betta splendens Regan) CULTURE", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 77, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 439-448
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "The Potential application of Indian almond (Terminalia catappa) leaf extract in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan) culture", 64th International Symposium on Crop Protection , 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
Publish Year National Conference 2
2015 exสุพัชชา สาสนรักกิจ, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตที่พบในปลากัดจีน (Betta splendens Regan, 1910) จากตลาดปลาสวยงามและความจำเพาะต่อเจ้าบ้านของปรสิตที่พบ", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากปลากัดและความเป็นพิษของสารสกัดใบหูกวางต่อปลากัด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย