ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)

Publish Year International Conference 1
2011 exPatarida Podok, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Effects of bacillus spp. in combin ation with paracoccus pantotrophus on growth and survival rate of Nile tilapia", Asian Pacific Aquaculture 2011, 17 - 20 มกราคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2011 exภัทริดา โปฎก, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย