ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปรสิต และจุลินทรีย์จากปลาทะเลในจังหวัดชลบุรี

Publish Year International Journal 6
2020 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exอภิฤดี สงสุข, "New Records of Fish Parasitic Isopods (Crustacea: Isopoda) from the Gulf of Thailand", Animals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1-17
2020 exนุสบา นิยม, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Prevalence study of gill parasites of sillaginid fish from the upper Gulf of Thailand and new host records", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 54, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 363-368
2020 exชมพูนุช แสงเพ็ง, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Pseudorhabdosynochus kasetsartensis n. sp. (Monogenea: Diplectanidae) from the cloudy grouper Epinephelus erythrurus (Valenciennes) (Perciformes, Serranidae) in the lower Gulf of Thailand", Systematic parasitology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 99-106
2012 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A New Species of Tetraphyllidean (Onchobothriidae) Cestode from the Brown-Banded Bambooshark Chiloscyllium punctatum (Elasmobranchii: Hemiscylliidae)", Journal of Parasitology, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 1216-1219
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "An investigation of larval Ascaridoid nematodes in some marine fish from the Gulf of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 85-92
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "A Survey of Parasitic Copepods in Marine Fishes from the Gulf of Thailand, Chon Buri Province ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 40-48
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Polyopisthocotyleans in Some Marine Fishes from the Gulf of Thailand, Chonburi Province ", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 19-28
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาตัวอ่อนหนอนตัวกลมกลุ่ม Ascaridoid ในปลาทะเลจากอ่าวไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจชนิดของปรสิตโคพีพอดที่พบในปลาทะเลจากอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรี ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอภิฤดี สงสุข, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลาทรายแดง Nemipterus hexodon (Quoy and Gaimard, 1824) จากอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาประมง , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย