การศึกษาโรคขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)