Person Image

  Education

  • ปร.ด.(กีฎวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 18 27 0 0
  2020 การศึกษาแมลงกลุ่มสำคัญในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อและหนอนผี้เสื้อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2018 การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อและหนอนผีเสื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
  2017 การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2016 ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อและผีเสื้อกลางคืนในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2015 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2014 อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2013 ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 7 0 0
  2012 อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2011 การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2009 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผีเสื้อและผลกระทบต่อผู้มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มสำคัญและผลกระทบที่มีต่อผู้มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 13 8 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2017 การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2016 การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การสำรวจแมลงศัตรูพืชจากการเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหิ่งห้อยสกุล Pteroptyx (Coleoptera: Lampyridae) และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนปลอกผนัง Phereoeca sp.(Lepidoptera: Tineidae) ในภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1) 3 0 0 0
  2010 อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 2 4 0 0
  2007 โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 4 1 0 0
  2006 ความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบในประเทศไทยของอุทยานแห่งชาติเขานัน หัวหน้าโครงการ โครงการ BRT, Thailand 3 0 0 0