โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ

Publish Year National Journal 1
2021 exเอกชัย เหลาผา, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inดร.รงรอง หอมหวล, "ศักยภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหินและการนำมาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนชนิดปั้นเม็ด", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 150-166
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exเอกชัย เหลาผา, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, "Screening of the Antagonistic Bacillus spp. Isolated from Banana Rhizosphere Soil for the Control of Banana Blood Disease", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย