การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 exWaiprom, L., exChuaynkern, Y., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exChuaynkern, C., exSriboarod, K., "Tropidophorus robinsoni Smith, 1919 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map", Check List, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2013, หน้า 465-466
Publish Year National Journal 3
2010 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของการออกแบบแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า : แนวความคิดในเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 1-25
2010 exพงศ์พิทักษ์ ศรีบัณฑิต, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 44-54
2010 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "MOVEMENT OF LYLE’S FLYING FOX(Pteropus lylei) IN CENTRAL THAILAND", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 55-63