ความหลากหลายของผีเสื้อ หนอนผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติในป่าชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตภาคกลาง