อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย

Publish Year International Journal 2
2020 exDavid Adamski, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKenji Nishida, exFaith Deering, "LEPIDOPTERA ASSOCIATED WITH CULTURED LAC, KERRIA LACCA (KERR, 1872) (HEMIPTERA: KERRIDAE), IN NORTHERN THAILAND", Journal of The Lepidopterists' Society, ปีที่ 74, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2020, หน้า 209-243
2015 exNATHAPHAN PATIBHAKYOTHIN, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exNUTCHAYA SUKPRAKOB, "Two new species of the genus Sorolopha Lower (Lepidoptera: Tortricidae) from northern Thailand", Zootaxa, ปีที่ 3949, ฉบับที่ 1, เมษายน 2015, หน้า 135-141
Publish Year National Conference 2
2015 exณฐพรรณ ปฏิภาคโยธิน, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบเผ่า Olethreutini ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", เป็นประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 24 พฤษภาคม 2015, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2014 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของรูปร่างรยางค์ริมฝีปากล่าง ในหนอนผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 23 - 25 พฤษภาคม 2014, อำเภเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย