ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

Publish Year National Conference 7
2015 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, ""ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร" ผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุลใหม่จากประเทศไทย", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 26 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอัฎฐพล เสมา, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exสราวุธ คลอวุฒิมันตร์, inนายภราดร ดอกจันทร์, "การเปรียบเทียบความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในพื้นที่วนเกษตร และพื้นที่ป่าธรรมชาติในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2015, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอัฏฐพล เสมา, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exสราวุธ คลอวุฒิมันตร์, exภราดร ดอกจันทร์ , "การเปรียบเทียบความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในอันดับเลปิดอปเทอรา (Lepidoptera) ที่พบในพื้นที่วนเกษตร และพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด", การประชุมครั้งที่4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 25 พฤษภาคม 2014, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2014 exภราดร ดอกจันทร์ , inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, "ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อ (Order Lepidoptera) ในแต่ละฤดูกาลในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อ. ขลุง จ. จันทบุรี", การประชุมครั้งที่4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 24 พฤษภาคม 2014, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exภราดร ดอกจันทร์ , inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, "ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อ (Order Lepidoptera) ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม", 7 มีนาคม 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสรญา ใจกล้า, "ลักษณะสัณฐานวิทยาที่สำคัญที่ใช้ในการจำแนกผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Fibuloides ในประเทศไทยและการรายงานลักษณะใหม่เป็นครั้งแรก", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3, 11 - 13 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exภราดร ดอกจันทร์ , inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, "ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อ (Order Lepidoptera) และพืชอาหารในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อ. ขลุง จ. จันทบุรี", การประชุมครั้งที่3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 12 พฤษภาคม 2013, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย