การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อและหนอนผีเสื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, "Two new species of the genus Apsidophora Diakonoff, 1973 (Lepidoptera:Tortricidae: Olethreutinae) from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 4877, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, หน้า 401-412
2020 exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Ukamenia Oku, 1981 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), new record forThailand with descriptions of a new species", ZOOTAXA, ปีที่ 4881, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 83-90
2019 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, "Theorica valuliae Pinkaew, new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), the first record of the genus in Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4590, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 487-494
Publish Year National Journal 2
2020 exมณีมัย ชยานนท์กุล, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ชนิดของเพลี้ยอ่อน (Hemiptera: Aphididae)กับพืชอาหารและมดที่อยู่ร่วมกันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 63-69
2020 exSeephai Souksavat, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDirk Babendreier, exPhoutthasone Sibounavong, "Diversity of Coleopterous Families in Phou Phanang National BiodiversityConservation Area, Lao PDR", The Thailand Natural History Museum Journal , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 85-94
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "One Century of Research on Olethreutinae (Tortricidae) in Thailand", 2018 LepSoc+Sel Congress and the 3rd North American Microlepidopterists' Meeting, 10 กรกฎาคม 2018, Ottawa แคนาดา