ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Journal 1
2016 exนายสุรเชษฐ อนันต์, inนายภราดร ดอกจันทร์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Loboschiza Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with descriptions of four new species", Zootaxa, ปีที่ 4109, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, หน้า 81-88
Publish Year National Conference 4
2016 exนายสุรเชษฐ อนันต์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, "อนุกรมวิธานและความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinaeในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6, 25 - 27 พฤษภาคม 2016, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายภราดร ดอกจันทร์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนายสุรเชษฐ อนันต์, "ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6, 25 - 27 พฤษภาคม 2016, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายภราดร ดอกจันทร์, exนายสุรเชษฐ อนันต์, "การศึกษาผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepi-doptera: Tortricidae) ในประเทศไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 6, 25 - 27 พฤษภาคม 2016, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กในประเทศไทย", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 10 มิถุนายน 2015, ตรัง ประเทศไทย