Person Image

  Education

  • Ph.D. (Soil Science), University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2546
  • M.S. (Soil Science), University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2543
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 11 0 0
  2022 นวัตกรรมช่วยตัดสินใจการใช้ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2017 กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2016 กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2013 การเพิ่มความสามารถในการสะสมแคดเมียมของพืชที่สะสมโลหะหนักในปริมาณสูงโดยการใช้จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในรากข้าวและศักยภาพในการให้ธาตุไนโตรเจนแก่ข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ผลของการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ดิน และความหลากหลายของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินในพื้นที่การเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 19 31 0 0
  2020 การใช้เนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีและการสะท้อนเชิงสเปกตรัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียที่มีปริมาณบีโอดีต่ำแต่ปริมาณไนโตรเจนสูง (น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศ อาทิ น้ำเสียจากกองขยะ) ด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้ซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
  2018 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2014 การเพิ่มความสามารถในการสะสมแคดเมียมของพืชที่สะสมโลหะหนักในปริมาณสูงโดยการใช้จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในงานวิศวกรรมปฐพีเพื่อลดธรณีพิบัติภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2013 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีวิศวกรรมชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
  2011 ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟต์ในรากอ้อย และศักยภาพในการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ความหลากหลายของแบคทีเรีย Pseudomonas ที่ผลิตซิเดอร์โรฟอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กในพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2010 ศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากข้าวเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยจาก มก. 2 0 0 0
  2010 ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในรากข้าวและ ศักยภาพในการให้ธาตุไนโตรเจนแก่ข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การประเมินลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่จำหน่ายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลของการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ดิน และความหลากหลายของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินในพื้นที่การเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรค และแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 5 0 0
  2022 นวัตกรรมการตรวจวัดธาตุอาหารและการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม เพื่อการจัดการปุ๋ยยางพาราแบบประณีต ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2021 ผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทนเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดิน ไนตรัสออกไซด์ และสมดุลคาร์บอนในดิน ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2019 การประเมินสถานภาพของธาตุอาหารเสริมและสมดุลของธาตุอาหารในใบมันสำปะหลังด้วยระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำ (DRIS) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำประหลังในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 ผลของสารเหลือทิ้งจากการผลิตยีสต์เซลล์ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0 0 0
  2015 พลวัตของอินทรียวัตถุในดินและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตดินภายใต้สวนยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 4 0 0
  2011 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการปั้นเม็ดและการอบด้วยลมร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2007 การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0