การเพิ่มความสามารถในการสะสมแคดเมียมของพืชที่สะสมโลหะหนักในปริมาณสูงโดยการใช้จุลินทรีย์

Publish Year National Conference 1
2013 exธันยาภรณ์, exManoosak Wongphatcharachai, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, exMichael Sadowsky, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "CADMIUM AND ZINC RESISTANT BACTERIA ISOLATED FROM NEARRHIZOSPHERE SOIL OF SIAM WEED (Chromolaena odorata L.) IN THAILAN", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย