แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีวิศวกรรมชีวภาพ

Publish Year International Conference 5
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร, exฉัตรชัย รัตนอารีกุล, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exเจษฎา โสภารัตน์, "Engineering characterization of Vetiver system for shallow slope stabilization", The 6th International Conference on Vetiver (ICV-6), 6 พฤษภาคม 2015, ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วรากร ไม้เรียง, exดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์, "Infiltration and stability of soil slope with vetiver grass subjected to rainfall from numerical modeling", Proceedings of 6th the International conference on unsaturated soils, UNSAT 2014, Unsaturated Soils: Research & Applications Sydney Australia, 2 - 4 กรกฎาคม 2014, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exปรีดิเทพ อนุจร, "Application of Geocomposite Reinforcement for Repairing A 15m High Road Embankment Slope Failure in Northern Thailand", the 10th International Conference on Geosynthetics, 21 - 25 กันยายน 2014, berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2013 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Application of local plant species for live stake as a bio-slope stabilization method in Thailand", Proceedings of the fourth Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, tokyo ญี่ปุ่น
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exภัทรพงษ์ การดี, exนรินทร์ หรรษชัยนันท์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exฉัตรชัย รัตรอารีกุล, "A Preliminary Investigation of Appropriate Local Plant Species for Live Stake as a Bio-Slope Stabilization Method in Thailand", Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 1 - 2 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลจากรากหญ้าแฝกต่อสมบัติด้านการไหลซึมของน้าของดินทรายปนดินเหนียว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exดนัยณัฐ ถาวร, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของดินและอิทธิพลจากขนาดตัวอย่างโดยวิธีเฉือนตรง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exนิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช , "เทคโนโลยีส้ารวจการไหลซึมน้้าใต้ดินด้วยเสียงในงานวิศวกรรมปฐพี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ. ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย