ความหลากหลายของแบคทีเรีย Pseudomonas ที่ผลิตซิเดอร์โรฟอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กในพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช

Publish Year International Journal 1
2015 exHatairat Dangjarean, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exSiriluck Jitaksorn, exMichael J. Sadowsky, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Plant Growth-Promoting Ability and N-acyl-homoserine LactonesProduction by Siderophore-Producing Rhizobacteria", Kasetsart Journal (Narural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 573-582
Publish Year National Journal 2
2011 inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "นาโนเทคโนโลยีกับทรัพยากรดิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011
2010 exสุภาพร จันรุ่งเรือง, exเบญจมาส รสโสภา, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต Burkholderia sp. สายพันธุ์ Rs01 ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 1-14
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียผลิตซิเดอร์โรฟอร์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36), 28 ตุลาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 exหทัยรัตน์ แดงเจริญ, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ศิริลักษณ์ จิตอักษร, "การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียผลิตซิเดอรโรฟอร์", Congress on Science and Technology of Thailand , 26 - 28 ตุลาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย