ศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากข้าวเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคในข้าว