การประเมินลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่จำหน่ายในประเทศไทย