ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในรากข้าวและ ศักยภาพในการให้ธาตุไนโตรเจนแก่ข้าว