การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการปั้นเม็ดและการอบด้วยลมร้อน